ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಕೋರ್ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ..

ವಿಸ್ತೃತ ತಂಡ: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಎಸ್‌ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.