ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಂಡ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ – ಈ ಮೂರೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ :) ಈಗಿನಂತೆ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು …

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಂಡ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ Read More »

Employability Skills in Indian Context - Are our students ready yet? (Updated) 1

Employability Skills in Indian Context – Are our students ready yet? (Updated)

“India is one of the fastest growing economies in the world today & with liberal economic policies it is poised to grow further. Recent surveys¹ indicate that by 2030, it will be the third largest economy in the world just behind US & China. In addition to this surveys² also …

Employability Skills in Indian Context – Are our students ready yet? (Updated) Read More »

Inaugural Guest Talk - Motivational Talk for Students at NMKRV College, Bangalore 3

Inaugural Guest Talk – Motivational Talk for Students at NMKRV College, Bangalore

Mr. Srinath Deshakulkarni was invited for Inaugurating PU classes at NMKRV college, Jayanagar, Bangalore. He delivered a Motivational Talk for Students talking about key steps to succeed including power of dreaming & reducing self-consciousness. Talk was very well received by the audience.

Srinath Deshakulkarni at Infosys

Invited Guest Talk for Students at Infosys, Bangalore

Mr. Srinath Deshakulkarni was invited for delivering a guest talk for school students at Infosys Main Campus, Bangalore. Mr. Srinath delivered a Motivational Talk for Students talking about key steps to succeed including power of dreaming & reducing self-consciousness. Talk was very well received by the audience.

Srinath-Deshakulkarni-Invited-talk-at-Government-Science-College

Invited talk – Mr. Srinath Deshakulkarni at Government Science College, Bangalore

Mr. Srinath Deshakulkarni at an Invited talk at Government Science College, Bangalore. Topic: Career Options in Life Sciences for Graduate and Post-Graduate Students. He discussed various aspects pertaining to Career choices for students and how to get prepared for professional life. The lecture was very well received.

Scroll to Top