ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವೆಗಳು. Career Counseling Services in Kannada

ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ!

ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೈಕೇರಿಯರ್) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ (ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೈಕೇರ್ ಮೂವ್) ವೃತ್ತಿ ಸಲಹೆ / ವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸಿರುವ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮೈಕೇರ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಸೆಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ / ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

PlanMyCareer – ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ

PlanMyCareer - L1 - High School & Pre-University Students
One time fee inclusive of 3 online assessments, analysis, reporting & 2 hours telephonic/face-to-face counselling
Rs.3000
For High School & Pre-University Students
Understand your personality, career interest & get preferred Career Path suggestions from experts
Customized for High School & Pre-University
WHAT YOU GET:
Online Service - Any Where, Any Time, Any Device!
Two Personality assessment (DiscoverMySelf) and One Career Interest Profiler (DiscoverMyCareerInterest) included as part of package
Detailed Scientific Analysis with Report
Personalized Career Path recommendation based on your Personality & Career Interests
2 hours one-to-one telephonic/face-to-face* counselling with experts
Know your strengths, weaknesses & improvement areas
Internationally renowned, well researched & reliable Psychometric analysis is used
Service is tailored to meet the needs of parents/students in India
Timeline: Assessment completion by user - 30 to 45 minutes and for Analysis & Reporting - 2 business days
*Face-to-face counselling available only in Bangalore as of now. Please call us to find out location
Book This Service Now!
PlanMyCareer - L2 - Graduates & Beyond
One time fee inclusive of 3 online assessments, analysis, reporting & 2 hours telephonic/face-to-face counselling
Rs.3500
For Graduates & Beyond
Understand your personality, career interest & get preferred Career Path suggestions from experts
Customized for Graduates & Beyond
WHAT YOU GET:
Online Service - Any Where, Any Time, Any Device!
Two Personality assessment (DiscoverMySelf) and one Career Interest Profiler (DiscoverMyCareerInterest) included as part of package
Detailed Scientific Analysis with Report
Personalized Career Path recommendation based on your Personality & Career Interests
2 hours one-to-one telephonic/face-to-face* counselling with experts
Know your strengths, weaknesses & improvement areas
Internationally renowned, well researched & reliable Psychometric analysis is used
Service is tailored to meet the needs of parents/students in India
Timeline: Assessment completion by user - 30 to 45 minutes and for Analysis & Reporting - 2 business days
*Face-to-face counselling available only in Bangalore as of now. Please call us to find out location
Book This Service Now!

PlanMyCareerMove – ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ

PlanMyCareerMove - Basic (only report - Counseling is not included)
One time fee inclusive of 3 online assessments, analysis & reporting
Rs3500
For professionals planning for making a career move
Understand your personality (in great detail), your career interests & get a detailed report with suitable career options
WHAT YOU GET:
Online Service - Any Where, Any Time, Any Device!
Two Personality assessments (DiscoverMySelf) and One Career Interest Profiler (DiscoverMyCareerInterest) included as part of package
30 personality traits assessed
Detailed Scientific Analysis with Report
Personalized Career Path recommendation based on your Personality & Career Interests
Know your strengths, weaknesses & improvement areas
Identify your workplace skills
Internationally renowned, well researched & reliable Psychometric analysis is used
Timeline: Assessment completion by user - 30 to 45 minutes and for Analysis & Reporting - 2 business days
Book This Service Now!
PlanMyCareerMove - Advanced (Report & Counseling)
One time fee inclusive of 3 online assessments, analysis, reporting & 90 mins counseling
Rs5000
For professionals planning for making a career move
Understand your personality (in great detail), your career interests & get a detailed report with suitable career options with 30 mins counseling
WHAT YOU GET:
Online Service - Any Where, Any Time, Any Device!
Two Personality assessments (DiscoverMySelf) and One Career Interest Profiler (DiscoverMyCareerInterest) included as part of package
30 personality traits assessed
Detailed Scientific Analysis with Report
Personalized Career Path recommendation based on your Personality & Career Interests
Know your strengths, weaknesses & improvement areas
Identify your workplace skills
Internationally renowned, well researched & reliable Psychometric analysis is used
Timeline: Assessment completion by user - 30 to 45 minutes and for Analysis & Reporting - 2 business days
90 mins one-to-one telephonic/face-to-face* counselling with experts
*Face-to-face counselling available only in Bangalore as of now. Please call us to find out location
Book This Service Now!

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ: English (English) हिन्दी (Hindi)

Scroll to Top